www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
Home > KPDS > Vocabulary > KPDS'de En Çok Çıkan Kelimeler - 4
KPDS'DE ÇIKAN KELİMELER - 4

Halt: mola, durma
Hamper: hareketini güçleştirmek, engellemek Hand-held: elde tutlan
Harmful: zararlı
Harsh: sert, kaba, haşin
Harvest: hasat, ürün
Hasten: acele etmek, ettirmek
Hazardous: tehlikeli, zararlı
Heat: ısı, ısıtmak
Heavely: büyük oranda, şiddetli olarak
Hectic: heyecanlı, telaşlı
Hence: bu nedenle, bundan dolayı
Herd: sürü; ayak takımı
Hesitate: tereddüt etmek, çekimsemek
Hide: sakla-n-mak
Highway: anayol
Hijacking: hava korsanlığı
Hike: uzun yürümek; fiyatını artırmak
Homeless: evsiz
Honest: samimi, dürüst
Housing: barınacak yer
Hug: kucaklamak, sarılmak
Huge: kocaman, büyük
Humorous: komik, güldürücü
Hurl: fırlatmak

Ignore: aldırmamak, bilmezden gelmek
Impartial: yansız
Imprecise: kesin olmayan, dikkatsiz, özensiz
Impression: izlenim, etki
Impromptu: hazırlıksız, doğaçlama
Improve: ilerletme, geliştirme
In charged: sorumlu, görevli
Inadvertent: kasıtsız, elde olmayan
Incidence: oluş sıklığı, meydana gelme oranı
Incline: eğilme, aşağı eğilme
Include: kapsamak, içine almak
Inconsiderate: başkalarını düşünmez, düşüncesiz
Incredible: inanılmaz
Incurable: tedavi edilmez, çaresiz
Indecisive: kararsız, kesin olmayan
Indication: anlatma, belirti, gösterge
Indifferent: kayıtsız, umarsız
Indispensable: vazgeçilmez, zorunlu
Indistinct: belirsiz, bulanık
Induce: kandırmak, ikna etmek
Industrious: çalışkan, gayretli
Inflammable: kolay tutuşan, parlayıcı
Influence: etki
Initial: ilk, başlangıç
Insignificant: değersiz, önemsiz, belirsiz,
Insist ısrar etmek
Insolent Rude küstah, terbiyesiz
Inspire telkin etmek, ilham etmek
Instructive: öğretici, eğitici
Insult: hakaret etme, hor görme
Intensity: güçlülük, yoğunluk
Intention: niyet
Interfere müdahale etme, çatışma, engelleme
Interfere with yoluna çıkmak, engellemek, karışmak
Intermittent kesik kesik, aralıklı
Intrepid Yılmaz, korkusuz, cesur
Intricate Complicated karışık, girift
Investigator dedektif, araştırıcı
Investment yatırım, sağlanan gelir
Irrelevant konu dışı, ilgisiz
Irresponsible sorumsuz
Issue konu; yayım-baskı
Item adet, tane; madde; konu-fıkra
Jam sıkıştırmak, kilitlemek, izdiham
Landscape manzara
Lane dar yol; şerit
Law hukuk, kanun
Leading önde olan, kılavuzluk eden
Leak sızıntı, çatlak
Lecture ders, konferans
Liability sorumluluk, yükümlülük
Limp topallamak, aksamak
Lingered kolay kolay ayrılmak;
Litter çöp
Locate bulunma, bir yerde yerleşmiş olma
Lofty High yüce, yüksek, azametli
Lonely yalnız, kimsesiz, tenha
Look up to Respect hayran olmak, örnek almak
Luck şans, talih, uğur
Majority çoğunluk
Management idare, yönetim
Manufacture imal etmek
Means yol, yöntem, araç
Meddle Interfere karışmak, burnunu sokmak
Medicine tıp, ilaç
Meditative Thoughtful derin derin düşünen
Melt: eri-t-mek, yumuşa-t-mak
Memorize: ezberlemek
Mend: Repair tamir etmek
Merge: birleşmek, içine katmak
Messy: dağınık, düzensiz
Mild: ılımlı, hafif, ılıman
Misty: sisli, bulanık
Misuse: suiistimal; yanlış kullanım
Moderate:ılımlı
Moist: nemli, ıslak
Mold: şekil vermek, kalıp
Monster: canavar
Mud: çamur; iftira
Neglect: ihmal etmek
Negligible: ihmal edilebilir
Nod: onaylamak, başını sallamak
Notify: bildirmek, haber vermek
Notorious: adı çıkmış, kötü şöhretli
Novelist: romancı

<< Geri - İleri >>