www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
Home > Speaking > Pratik İngilizce
SAĞLIK (HEALTH)
 
 

SAĞLIK

 

Başınızı kaldırın.

Raise your head

Rayz yor hed.

Başınızı eğin.

Bend forward

Bent forvırd.

Başınızı çevirin

Turn round

Törn ravnd.

Uzanın

Lie down

Lay davn.

Rahatlayın

Relax

Rıleks.

En yakın nöbetçi eczane nerede?

Where’s the drugstore? 

Verz dı dragstor?

Nezleye / öksü-rüğe karşı bir şey istiyorum.

I’d like something for a cold / a cough.

Ayd layk samting for e kold / e kof.

Güneş çarpması.

Sunburn

Sanbörn.

Böcek sokması

Insect bites

İnsekt bayts.

Yol tutması

Travel sickness

Trevıl siknıs.

Hazımsızlık

An upset stomach

En apset stomek

Migren

A headache / a migraine

E hedeyk / e mireyn.

Ne zaman geleyim?

When should I come back?

Ven şud ay keym bek?

Ağrı kesici

A pain killer

E peyn kilır.

Hemen bir doktor lazım

Get a doctor, quick!

Get e daktır, kuvik.

Muayene saatleri nedir?

What are the opening hours?

Vat ar dı opıning havurs?

Doktor buraya gelip beni görebilir mi ?

Can the doctor come and see me here ?

Ken dı daktır keym end si mi hiyır ?

Tıbbi personel

Medical staff

Medikıl stef.

Sağlık ocağı

The health care centre.

Dı helt keyr sentır.

Hasta

The patient

Dı peşınt.

Ameliyat

The surgical operation

Dı sörcikıl apırey-şın.

Kendimi yorgun / hasta hissediyorum.

I feel weak / I feel dizzy / sick

Ay fiıl vik / fiıl dizi / sik.

Kustum

I threw up

Ay trüv ap.

Ateşim var

I have a fever

Ay hev e fivır.

Nereniz ağrıyor?

Where does it hurt?

Ver daz it hört?

Buram / şuram ağrıyor

I’m aching here/ there

Aym aşing hiıyr/ der.

Sırtım / başım / midem ağrıyor

I have a sore back / a headache / a stomach.

Ay hev e şor bek / e heydeyç / e stomek..

Burada ağrı var mı?

Does it hurt here?

Daz it hört hiyır?

Nasıl bir ağrı

What kind of pain?

Wat kaynd ov peyn?

Hafif / kötü

Dull / sharp

Dıvul/ şarp

Değişmeyen / artıp azalan

Constant / on and off

Kanstınt / on end ıv.

.... ye alerjim var

I have an allergy to...

Ay hev en alirci tu...

Hemofili hastasıyım

I am haemophiliac

Ay em hemofhilek

Ne zamandır ağrınız var

How long have yoU had this pain?

Hav long hev yu hed dis peyn?

Kısa zamandır / uzun zamandır

For a short / long while

For e şort /  long vayl.

Sizi muayene edeceğim

I need to examine you.

Ay nid tu egzımayn yu.

Soyunun

Undress to your under wear

Andires tu yor andırviyır.

Şuraya uzanın lütfen.

He down here, please

Hi davn hiyır., pliyz.

Ağzınızı açın

Open your mouth

Opın yor moth.

Derin nefes alın

Take a deep breath

Teyk e dip breth.

Öksürün lütfen

Cough, please

Cogh, pliyz.

Tansiyonunuzu ölçeceğim.

I’ll check your blood pressure

Ayl çek yor blud prejur.

Nabzınızı ölçeceğim.

I’ll take your heart beat

Ayl teyk yor hörth biıt.

Romatizma

Rheumatism

Rumetizm.

Apandisit

Appendicitis

Ipendısits

Sistit

Cystitis

Sıstits.

Gastrit

Gastritis

Gestrits.

Ülser

An ulcer

En ülsır.

Grip

Influenza

İnfluenza

.... iltihabı

Inflammation of...

Anflamedeyşın ov.

Sarılık

Jaundice

Juyndis.

Kızamık

The measles

Dı miıslıs.

Soğuk algınlığı

A cold

E kold.

Hafif bir enfeksiyon

A (minor) infection

E maynor infekşın.

Güneş çarpması

Sunstroke

Sanstrok.

Yüksek ateş

Hay fever

Hay fivır.

Ateşinizi ölçeceğim

I’ll take your temperature

Ayl teyk yor tempricır.

Kendimi iyi hissetmiyorum

I don’t feel well

Ay dont fiıl vel.

Hastayım

I’m sick

Aym sik.

Güneş çarpması

Sunburn

Sanbörn.

Kesik

A cut

E kat.

Yara

A wound

E vund.

Kramp

Jambs

Cemps.

Öksürük

A cough

E kogh.

Migren

A headache

E hiydiç

Astım

Asthma

Estım.

Hazımsızlık

An upset stomach

En apsekt stomek.

Boyun tutulması.

A stiff neck

E stif nek.

Tansiyon

High blood pressure

Hay blud prejur.

Çarpıntı

Palpitations

Palpıteyşın.

Bayıldı

He has fainted

Hi hez feyıntıd.

Kanaması var.

She’s bleeding

Şiyız blıiding.

Bir şey soktu.

I’ve been stung.

Ayv bin stank.

Ayak bileğim şişti.

My ankle is swollen

May ankıl iz svolın.