www.ingilizcenet.com
Google web ingilizcenet.com
Home > YDS > Vocabulary > List of English Phrasal Verbs Beginning With 'A'
List of English Phrasal Verbs

Phrasal verb, bir fiil köküyle bir preposition'dan oluşur ve türediği fiil kökünden farklı bir anlam taşır. Örneğin "take" fiili "almak, götürmek" anlamındadır. Ancak "take off', "uçağın havalanması" ya da "bir giysiyi çıkarmak" anlamlarını veren ayn bir sözcük durumundadır.

Parents should bring up their children properly, (raise)

Do you think this blouse will go with my checked skirt? (match/suit)

Prepositional verb de "verb+preposition" biçiminde oluşur. Ancak, preposition eklendiği zaman fiilin anlamı değişmez. Preposition'ın buradaki görevi yönelme bildirmek ya da fiilden nesneye geçişi sağlamaktır.

She is waiting for her boyfriend.

He listened to the news very carefully.

Prepositional verb'lerde, fiil ile preposition'ın araşma nesne giremez. Ancak, briefly, angrily, suspiciously, etc. gibi durum bildiren zarflar girebilir.

I looked at the timetable.

I looked briefly at the timetable.     OR

I looked at the timetable briefly.

Phrasal verb'leri geçişli (transitive) ve geçişsiz (intransitive) olarak iki grupta inceleyebiliriz. Geçişli fiillerin bir bölümünde nesne iki şekilde yer alabilir: verb+preposition+object ya da verb+object+preposition.

The expedition set off at dawn to reach the area before it got too hot. (intransitive) By the time we arrived at the airport, the plane had taken off. (intransitive)

She turned off the television, (transitive)

She turned the television off.          

They turned down my offer. (transitive)  

They turned my offer down.

Bazı phrasal verb'lerde ise fiil köküyle preposition birbirinden ayrılamaz.

He got over his illness remarkably quickly.
I came across an old friend the other day.  

Araya nesne alabilen phrasal verb'lerde nesne me, it, them, you, etc. gibi bir pronoun ise, bu nesne preposition'dan sonra kullanılamaz. Mutlaka fiil ile preposition'ın arasında yer almalıdır.

She turned It off.   

They turned it down.

I'll think them over.           

Ancak, bölünemeyen phrasal verb'lerde, nesne bir pronoun da olsa, yeri değişmez. Yine
preposition'dan sonra gelir.    

He got over It remarkably quickly. 

I came across him the other day in a cafe.

 

PHRASAL VERBS WITH   "UP"

blow up inflate, explode
bring up raise a child
cheer up make happy
get up awake,arise from a bed
give up stop
grow up become an adult
hold up delay
look up search for information
make up invent
pick up go to get someone
set up establish
show up appear
take up adopt as a pass time, occupy space/time
turn up increase volume, arrive

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YDS MAIN CATEGORY >
YDS VOCABULARY CATEGORY >